Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ωφελουμένων

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στην παρούσα Πράξη πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 

1.  Συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων του ΕΒΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://training.acci.gr 

Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), ο οποίος αποστέλλεται με τη συμπληρωμένη αίτησή του στο email που έχει δηλώσει.

 

 

2.  Υποβολή δικαιολογητικών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αναρτήσουν στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται στην παρούσα.

 

Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης

και έγκυρης ανάρτησης των δικαιολογητικών

 

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει αμέσως μετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να αναρτήσουν τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής. (δείτε εδώ τα δικαιολογητικά συμμετοχής)

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και η ανάρτηση

των δικαιολογητικών  καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.


Καταληκτική προθεσμία ανάρτησης των δικαιολογητικών (ορίζεται η 10/7/2020 και ώρα 23:59).