Α.  Επαγγελματική Κατάρτιση

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα πιστοποιηθούν στους ωφελούμενους εργαζόμενους, προέκυψαν μέσα από διαδικασίες διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων των εργαζομένων και είναι τα εξής:

  1. Ιατρικός Επισκέπτης (δείτε το πρόγραμμα)
  2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης φαρμακευτικών προϊόντων (δείτε το πρόγραμμα)
  3. Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο (δείτε το πρόγραμμα)
  4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων (δείτε το πρόγραμμα)

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 80 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση, πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στο αντικείμενο του προγράμματος.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν:

  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

 


B.  Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο ή από τον ΕΟΠΠΕΠ για τα κατωτέρω σχήματα Πιστοποίησης.

Το Σχήμα Πιστοποίησης, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της Πράξης, είναι:

 Α/Α Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  Σχήμα Πιστοποίησης  Θεωρητική Εξέταση Πρακτική Εξέταση 
1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Πωλητής φαρμακευτικών σκευασμάτων - ιατρικός επισκέπτης ΝΑΙ ΟΧΙ
2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης ΝΑΙ ΟΧΙ
3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου ΝΑΙ ΟΧΙ
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Η διαδικασία πιστοποίησης διέπεται από γενικούς και ειδικούς κανόνες πιστοποίησης προσώπων του Προτύπου ISO/IEC 17024 (ή άλλο ισοδύναμο ή από τον ΕΟΠΠΕΠ) που ο συνδυασμός και το σύνολο αυτών, περιγράφουν την διεργασία πιστοποίησης και τις υποχρεώσεις όλων των μερών, ενώ προσδιορίζουν διαδικασίες οργάνωσης, αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των φορέων πιστοποίησης προσόντων.

Πρόγραμμα Κατάρτισης "Ιατρικός Επισκέπτης"

Πρόγραμμα Κατάρτισης "Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Φαρμακευτικών Προϊόντων"

Πρόγραμμα Κατάρτισης "Διεθνές Εξαγωγικό Εμπόριο"

Πρόγραμμα Κατάρτισης "Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Διάθεσης Φαρμάκου"