Κατανομή Ωφελουμένων

 

Η κατανομή των ωφελούμενων της Πράξης ανά Διοικητική Περιφέρεια της χώρας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Κατηγορία Περιφέρειας Περιφέρεια Αριθμός Ωφελουμένων
Α. Λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 150
Δυτικής Ελλάδας 150
Ηπείρου 150
Θεσσαλίας 150
Κεντρικής Μακεδονίας 154
Υποσύνολο Α 754
Β. Περιφέρειες σε μετάβαση Βορείου Αιγαίου 45
Δυτικής Μακεδονίας  45
Ιονίων Νήσων  45
 Κρήτης 45
 Πελοποννήσου 46
 Στερεάς Ελλάδας 45
 Υποσύνολο Β 271
 Γ. Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες Αττικής 205
 Νοτίου Αιγαίου 20
 Υποσύνολο Γ  225
   Γενικό Σύνολο 1250