Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο η’ του Ν. 2472/1997 για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα το ΕΒΕΑ υπέχει θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το οποίο υπέχει θέση «Υπεύθυνου Επεξεργασίας». Περαιτέρω ο Πάροχος Κατάρτισης, που θα αναλάβει την υλοποίηση των ενεργειών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, κατά την επεξεργασία των δεδομένων υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις αυτές ως ωφελούμενοι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Το ΕΒΕΑ (κατά την επιλογή των ωφελούμενων) και ο Πάροχος κατάρτισης (κατά την συγκρότηση των τμημάτων) θα προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος /α για τη συμμετοχή του/της στην Πράξη, προκειμένου:

 

α) να αξιολογήσει την αίτηση που έχει υποβληθεί,

β) να κρίνει τυχόν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και

γ) να διασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης.


Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα περιορίζεται μόνο στα αναγκαία κάθε φορά δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια ούτως ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.

Η χρονική διάρκεια φύλαξης και επεξεργασίας των δεδομένων επιβάλλεται αφενός από τη διάρκεια και το σκοπό της παρούσας πρόσκλησης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις προβλεπόμενες δράσεις (κατάρτιση, πιστοποίηση) και αφετέρου από την υποχρέωση του ΕΒΕΑ να διατηρεί τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης, προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.