Λοιποί Όροι Υλοποίησης

 

 • Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση
 • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης καθώς και για τις ώρες της σύγχρονης τηλεκατάρτισης
 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων ανεξάρτητα της μεθόδου υλοποίησης διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζομένων
 • Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα
 • Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν δια ζώσης και για τις ώρες της σύγχρονης τηλεκατάρτισης
 • Κατά την υλοποίηση δια ζώσης προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον Πάροχο κατάρτισης προς τους καταρτιζόμενους εδέσματα και αναψυκτικά/καφέδες
 • Στα υλοποιούμενα με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης προγράμματα

Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος, ήτοι 8 ώρες. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο, ήτοι 16 ώρες. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στην περίπτωση που ωφελούμενος καταρτιζόμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 • Το σύνολο των καταρτιζομένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο συμμετείχαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των καταρτιζόμενων κατά την πρώτη εξέταση.
 • Σε κάθε καταρτισθέντα που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται Πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), που διενήργησε τις εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας του καταρτιζόμενου χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.) βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του καταρτιζόμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές).
 • Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των καταρτιζομένων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση).
 • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό.
 • Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση, όπως επίσης και μετά τη λήξη του προγράμματος (πιστοποίηση), ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει τα Πρότυπα Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου αντίστοιχα, για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997.