Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

 

Την ευθύνη της επιλογής των καταρτιζομένων αναλαμβάνει τριμελής «Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων», που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το ΕΒΕΑ.  Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια.

 

α)  Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Συμμετοχής

Κάθε υποψήφιος/α υποβάλει ηλεκτρονικά, συμπληρωμένη, την ειδικά δομημένη αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης .

Με την αίτηση συμμετοχής κάθε υποψήφιος/α δηλώνει επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και την Περιφέρεια (και Περιφερειακή Ενότητα) στην οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής αναρτώνται στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

H Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

  • Σε πρώτο επίπεδο εξετάζεται το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στην Πράξη, στη βάση των ανωτέρω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής.
  • Ακολουθεί η επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και ο έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι η μη ανάρτηση των δικαιολογητικών στο ορισμένο χρονικό διάστημα ή και η αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης και των αναρτηθέντων δικαιολογητικών, οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, οι αιτήσεις των υποψηφίων κρίνονται «Πλήρεις» ή «Απορριπτέες». Στη συνέχεια, οι «Πλήρεις» αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης, όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο/η υποψήφιος/α που υπέβαλε πρώτος/η την αίτηση συμμετοχής του/της στην Πράξη.

 

β)  Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων», καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων .

Ο πίνακας με το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων αναρτάται στoν τρέχοντα ιστότοπο https://training.acci.gr και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων. Οι αντιρρήσεις/ενστάσεις κατατίθενται εγγράφως προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το ΕΒΕΑ. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων/ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους.

 

γ)  Οριστικοποίηση μητρώου Ωφελούμενων

Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων προχωρά στην κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελούμενων.

Ο πίνακας με το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων αναρτάται στον παρόν ιστότοπο και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξής του/της χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).