Δικαίωμα Συμμετοχής στην Πράξη - Κριτήρια Επιλογής

 

Τονίζεται ότι η προτεινόμενη Πράξη είναι ανοιχτή σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, σε επιχειρήσεις του  ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.

Στόχος είναι να μην αποκλείεται κανένας εργαζόμενος από την συμμετοχή του στις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης που στοχεύουν στην προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και στην ενίσχυση της απασχόλησής τους, μέχρι της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού ωφελούμενων της Πράξης (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει το ΕΒΕΑ, έχουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν απαραιτήτως τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή εποχικά εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

---  ΠΡΟΣΟΧΗ  ---

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ή ΑΝΕΡΓΟΙ.

 

Αποδεικτικό Τεκμηρίωσης

Βεβαίωση επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας (μισθωτός, σύμβαση εργασίας) ή Σύμβαση Εργασίας (απλό φωτοαντίγραφο) ή όποιο άλλο αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 9 και στην ενότητα "Δικαιολογητικά" της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

Αφορά συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί τα οποία συνοδεύονται από βαθμολογία. Κάθε υποψήφιος βαθμολογείται βάσει των παρακάτω αναφερόμενων κριτηρίων, ως εξής:

 

Κριτήριο Υποκριτήριο Μόρια Ποσοστό Στάθμισης Κριτηρίου
Ηλικία 18 - 30 10 25%
31 - 44 20
45 - 67 15
Εκπαιδευτικό Επίπεδο Χωρίς πτυχίο 5 25%
Πιστοποιητικό ΙΕΚ 10
Πτυχίο ΤΕΙ 15
 Πτυχίο ΑΕΙ 20

Συνάφεια σπουδών με το αντικείμενο κατάρτισης

ΟΧΙ
0 25%
ΝΑΙ 20
Τεκμηρίωση ενδιαφέροντος ωφελούμενου για το πρόγραμμα κατάρτισης Χαμηλό 5 25%
Μέτριο 10
Υψηλό 20

Μέγιστη Βαθμολογία: 80 μόρια   ---   Ελάχιστη Βαθμολογία: 20 μόρια

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής και τα αποδεικτικά τεκμηρίωσης που θα πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προκύψει η βαθμολόγησή τους.

 

Κ.Β.1: Ηλικία

 • 18-30 ετών: 10 μόρια
 • 31-44 ετών: 20 μόρια
 • 45-67 ετών: 15 μόρια

Αποδεικτικό Τεκμηρίωσης

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (απλό φωτοαντίγραφο).

Διευκρινίζεται ότι για τη μοριοδότηση στον υπολογισμό της ηλικίας του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Κ.Β.2: Εκπαιδευτικό Επίπεδο

 • Πτυχίο Παν/μίου:  20 μόρια
 • Πτυχίο ΤΕΙ: 15 μόρια
 • Πιστοποιητικό ΙΕΚ: 10 μόρια
 • Χωρίς πτυχίο: 5 μόρια

Αποδεικτικό Τεκμηρίωσης

Αντίγραφο πτυχίου Παν/μίου ή ΤΕΙ ή πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από ΕΟΠΠΕΠ ή απολυτήριο Λυκείου.


Κ.Β.3: Συνάφεια σπουδών με το αντικείμενο κατάρτισης

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Συναφές πτυχίο εκπαίδευσης με το αντικείμενο κατάρτισης: 10 μόρια
 • Μη συναφές πτυχίο εκπαίδευσης με το αντικείμενο κατάρτισης : 0 μόρια

Επισημαίνεται ότι οι συναφείς τίτλοι σπουδών με το περιεχόμενο κατάρτισης τίτλοι σπουδών αφορούν ενδεικτικά τις κάτωθι ειδικότητες ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συναφείς Ειδικότητες 
Ιατρικός Επισκέπτης Χημικός, Βιολόγος, Φαρμακοποιός, Ιατρός, Οικονομικές Επιστήμες
Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Φαρμακευτικών Προϊόντων Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρονικός, Μηχανικός Πληροφορικής, Logistics, Οικονομικές Επιστήμες
Διεθνές Εξαγωγικό Εμπόριο Οικονομικές Επιστήμες, Marketing, Χημικός, Βιολόγος, Φαρμακοποιός, Ιατρός, Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διάθεσης Φαρμάκου Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Βιολόγος, Φαρμακοποιός,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πληροφορικής, Οικονομικές Επιστήμες

Αποδεικτικό Τεκμηρίωσης

Αποδεικτικό τίτλου σπουδών (πτυχίο) από το οποίο προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης.


Κ.Β.4: Τεκμηρίωση ενδιαφέροντος ωφελούμενου για το πρόγραμμα κατάρτισης

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Χαμηλό ενδιαφέρον: 5 μόρια
 • Μέτριο ενδιαφέρον: 10 μόρια
 • Υψηλό ενδιαφέρον: 20 μόρια

Αποδεικτικό Τεκμηρίωσης

Ο ωφελούμενος στα πλαίσια της αίτησης θα συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις θα είναι προτυποποιημένες και προβαθμολογημένες και κατ’ επέκταση ο ωφελούμενος θα βαθμολογείται αναλόγως, σύμφωνα με την απάντηση που έχει δώσει. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων θα προκύψει κατόπιν εισήγησης και έγκρισης από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων με κοινοποίηση προς τη Διαχειριστική Αρχή και η οποία δεν θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες μέσω της πρόσκλησης επιλογής ωφελούμενων, προκειμένου να απαντήσουν με ειλικρίνεια.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στο πρώτο εκ των ανωτέρω κριτηρίων μοριοδότησης (ήτοι ηλικία). Εάν υπάρχει ισοβαθμία στο πρώτο κριτήριο μοριοδότησης προηγείται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο δεύτερο κριτήριο μοριοδότησης κ.ο.κ. Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία ως προς το σύνολο των ανωτέρω κριτηρίων μοριοδότησης προηγείται ο υποψήφιος που υπέβαλλε πρώτος αίτηση υποψηφιότητας.