Περιεχόμενο Πρόσκλησης

 

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου» με MIS 5002487, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5944/777/Α3/14-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΜ53465ΧΙ8-ΡΘΧ) όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 6206/Β3/1414/05/10/2018 (ΑΔΑ: 73Δ5465ΧΙ8-ΨΩΖ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου» με κωδ. ΟΠΣ 5002487