Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ωφελουμένων

 

 • Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 • Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για τους Εργαζόμενους: Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας, είτε αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας με αναγραφή των στοιχείων της επιχείρησης, είτε Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ), είτε αντίγραφο τελευταίας ΑΠΔ, είτε έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης, είτε άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α είναι εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

 • από  Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,
 • από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης,
 • από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
   
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου  (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.). Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.Την ευθύνη της επιλογής των καταρτιζομένων αναλαμβάνει τριμελής «Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων», που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το ΕΒΕΑ.  Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

 • Αντίγραφα επίσημων έγγραφων όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΜΑ του υποψηφίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα απευθύνεται στο ΕΒΕΑ και στην οποία θα αναφέρεται, κατά περίπτωση, ότι είναι εργαζόμενος/η ή εποχικά εργαζόμενος/η κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα και ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.