«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου»

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε